Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

1.Ορισμοί

Στους πιο κάτω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί με τις εξής έννοιες:

α. “Προμηθευτής”: Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.”, με Α.Φ.Μ. 800533630 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127978205000, που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Αθανασίου Διάκου 12, Τ.Θ. 1099, Τ.Κ. 570 09 και εκπροσωπείται νόμιμα, τηλ: 2310755418, Φαξ: 2310755982.

β. “Αγοραστής”: Ένας πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος επιθυμεί να συνάψει ή/και έχει ήδη συνάψει μία σύμβαση με τον Προμηθευτή ή λαμβάνει μια Προσφορά για τον σκοπό αυτό.

γ. “Προσφορά”: Μία (οικονομικοτεχνική) προσφορά του Προμηθευτή προς τον Αγοραστή για την πώληση και παράδοση των Προϊόντων.

δ. “Παραγγελία”: Μία παραγγελία από τον Αγοραστή για την αγορά των Προϊόντων από τον Προμηθευτή.

ε. “Σύμβαση”: Οποιαδήποτε σύμβαση ή/και έγγραφο που αφορά την πώληση Προϊόντων από τον Προμηθευτή και την παράδοση Προϊόντων στον Αγοραστή, καθώς και δευτερεύουσες ενέργειες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της υλοποίησης της Σύμβασης.

στ. “Προϊόντα”: Όλα τα αγαθά που πωλούνται ή πρόκειται να πωληθούν από τον Προμηθευτή υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή/και τη Σύμβαση.

ζ. “Υπηρεσίες”: Όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται από τον Προμηθευτή για τον Αγοραστή στο πλαίσιο μιας Σύμβασης.

η. “Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις”: Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

2.Γενικές Προϋποθέσεις

2.1. Ο Αγοραστής συμφωνεί ρητώς με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Προσφοράς του Προμηθευτή, Παραγγελίας του Αγοραστή, ή/και Σύμβασης μεταξύ Προμηθευτή και Αγοραστή.

2.2. Σε περίπτωση ύπαρξης Ειδικών Όρων στη Σύμβαση ή/και Προσφορά, αυτοί συμπληρώνουν ή/και υπερισχύουν των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση απουσίας Ειδικών Όρων, εφαρμόζονται οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

2.3. Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν των τυχόν Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αγορών του Αγοραστή, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων, ρητών ή/και σιωπηρών.

2.4. Η υποβολή Προσφοράς από τον Προμηθευτή ή/και η αποστολή Παραγγελίας από τον Αγοραστή συνεπάγονται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

2.5. Εκτός προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή, απαγορεύεται η τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή/και η προσθήκη τυχόν Ειδικών Όρων.

2.6. Τυχόν έγγραφη αποδοχή του Προμηθευτή των όρων αγοράς ή οποιωνδήποτε άλλων όρων του Αγοραστή, αυτοί δεν υπερισχύουν των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και εφαρμόζονται μόνο συμπληρωματικά.

2.7. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας διάταξης ή/και άρθρου των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων λόγω σύγκρουσης με εθνικό ή ευρωπαϊκό νόμο, η ακυρότητα αυτή περιορίζεται μόνο στην εν λόγω διάταξη ή/και άρθρο, με τις υπόλοιπες διατάξεις να ισχύουν και να εφαρμόζονται κανονικά.

3. Προσφορά

3.1. Εκτός προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας, όλες οι Προσφορές διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και μπορούν να ανακληθούν/ακυρωθούν οποτεδήποτε από τον Προμηθευτή.

3.2. Εκτός προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας, η εκάστοτε Προσφορά δεν θα παραμείνει σε καμία περίπτωση σε ισχύ για περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της στον Αγοραστή.

4. Σύμβαση

4.1. Η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα μόλις ο Προμηθευτής λάβει εγγράφως την αποδοχή της Προσφοράς από τον Αγοραστή ή μόλις αποδεχθεί/επιβεβαιώσει εγγράφως την Παραγγελία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 4.3.

4.2. Σε περίπτωση που η αποδοχή της Προσφοράς από τον Αγοραστή περιλαμβάνει επιφυλάξεις, αιρέσεις ή/και τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική Προσφορά του Προμηθευτή, τότε η σύναψη της Σύμβασης πραγματοποιείται μετά από ρητή έγγραφη αποδοχή των συγκεκριμένων επιφυλάξεων, αιρέσεων ή/και τροποποιήσεων από τον Προμηθευτή.

4.3. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής αποστείλει Παραγγελία στον Προμηθευτή χωρίς προηγούμενη υποβολή Προσφοράς από τον τελευταίο, η Σύμβαση συνάπτεται μόλις ο Προμηθευτής αποδεχθεί/επιβεβαιώσει εγγράφως την Παραγγελία του Αγοραστή. H αποδοχή αυτή πραγματοποιείται είτε με την αποστολή επιβεβαίωσης της Παραγγελίας είτε με την έναρξη εκτέλεσης της Σύμβασης.

4.4. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τη Σύμβαση προτού λάβει όλες τις απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό πληροφορίες από τον Αγοραστή.

4.5. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τροποποιήσεις ή ακυρώσεις Προϊόντων στην εκάστοτε Σύμβαση μετά τη σύναψη αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφη δήλωση ή/και συναίνεσή του.

4.6. Ο Προμηθευτής δεν δεσμεύεται από υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από μη νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός εάν τις έχει αποδεχθεί/επιβεβαιώσει εγγράφως.

5.Τιμές και χρεώσεις

5.1. Τα Προϊόντα τιμολογούνται στην τιμή που συμφωνείται κατά της σύναψη της Σύμβασης.

5.2. Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε Ευρώ (€) ανά μονάδα Προϊόντος, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. αλλά συμπεριλαμβάνουν το πάγιο κόστος συσκευασίας αυτού. Το κόστος συσκευασίας της Παραγγελίας βαρύνει τον Αγοραστή.

5.2. Ο Προμηθευτής δύναται να αναθεωρεί τις τιμές των Προϊόντων που αναφέρονται στην Προσφορά ανάλογα με άλλα μη προβλεπόμενα κόστη ή αλλαγές σε φόρους, δείκτη συναλλάγματος ή τελωνειακά τέλη. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία με έγγραφη δήλωσή του η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στον Προμηθευτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν από πλευράς του Προμηθευτή σχετικά με τις νέες τιμές.

5.3. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του Αγοραστή με τυχόν απαιτήσεις του.

5.4. Οι όροι πληρωμών που αναφέρονται στην επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή είναι δεσμευτικοί για τον Αγοραστή.

5.6. Σε περίπτωση υπέρβασης του τυχόν συμφωνηθέντος χρόνου πίστωσης, ο Αγοραστής βαρύνεται με νόμιμους τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα έως την εξόφληση.

5.7. Η χρέωση αποστολής των Προϊόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (Incoterms 2020) και βαρύνει τον Αγοραστή.

6.Παρακράτηση Κυριότητας

6.1. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την κυριότητα των Προϊόντων, στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών, έως ότου ο Αγοραστής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όπως αυτές πηγάζουν από τη Σύμβαση ή/και την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

6.2. Η παρακράτηση της κυριότητας δεν επηρεάζει την μεταβίβαση του κινδύνου σύμφωνα με το Άρθρο 7 πιο κάτω.

6.3. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Προμηθευτής προκειμένου να παρακρατήσει την κυριότητα, βαρύνουν τον Αγοραστή, ο οποίος φέρει το σχετικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επιστροφής του Προϊόντος στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή.

6.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής επιθυμεί να διεκδικήσει την περιουσία του, ο Αγοραστής οφείλει να παρέχει σε αυτόν ελεύθερη πρόσβαση στο μέρος που είναι αποθηκευμένα τα Προϊόντα, προκειμένου να καταστεί δυνατό να ανακτήσει αυτός την κατοχή τους και να τα μετακινήσει σε μέρος της επιλογής του. Ο Αγοραστής θα μετακινήσει εγκαίρως οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν την ελεύθερη πρόσβαση στα Προϊόντα του Προμηθευτή με δική του ευθύνη.

6.5. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή, ο Αγοραστής θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να γίνει καταγραφή των Προϊόντων που ανήκουν στον Προμηθευτή και στη συνέχεια να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε υποβληθέν από τον Προμηθευτή αίτημα σχετικά με την κυριότητα αυτών.

6.6. Οι πιο πάνω παράγραφοι εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη αξίωσης αποζημίωσης ζημίας λόγω ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος.

7.Όροι Παράδοσης των Προϊόντων

7.1. Οι παρόντες Όροι Παράδοσης Προϊόντων έχουν ισχύ και ξεκινούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή.

7.2. Ο Προμηθευτής απαλλάσσεται της ευθύνης για καθυστερημένη παράδοση Προϊόντων εξαιτίας:

(α) Λόγων ανωτέρας βίας ή ύπαρξης εξαιρετικά έκτακτου γεγονότος, έλλειψης πρώτων υλών, περιορισμένων πηγών ενέργειας.

(β) Καθυστερήσεων που οφείλονται στον Αγοραστή, όπως π.χ. καθυστερημένη ή καθόλου δυνατότητα επικοινωνίας ή/και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων για την εκτέλεση της Παραγγελίας.

(γ) Αποτυχίας συμμόρφωσης του Αγοραστή με τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμών.

7.3. Εκτός διαφορετικής συμβατικής ρύθμισης, τα Προϊόντα παραδίδονται σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και ο τόπος παράδοσης είναι αυτός στον οποίο ο Προμηθευτής διατηρεί την καταστατική του έδρα. Η μοναδική υποχρέωση του Προμηθευτή είναι να καταστήσει τα Προϊόντα διαθέσιμα στον τόπο παράδοσης. Ο Αγοραστής βαρύνεται με όλους τους κινδύνους βλάβης ή/και απώλειας του Προϊόντος, από τη στιγμή που ο Προμηθευτής καταστήσει τα Προϊόντα διαθέσιμα στον τόπο παράδοσης.

7.4. Εάν, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα Προϊόντα παραδίδονται από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή με επιλογή του μεταφορέα από τον Προμηθευτή, αυτός απαλλάσσεται από την ευθύνη του τόσο για την επιλογή αυτή όσο και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιών μεταφοράς. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων του σχετικά με το μεταφορέα, για την έγερση οποιασδήποτε τυχόν αξίωσης αποζημίωσης για βλάβη που υπέστη το Προϊόν κατά τη μεταφορά, απευθείας κατά του μεταφορέα εντός ορισμένης προθεσμίας γνωστοποιώντας την στον Προμηθευτή.

7.5. Ο Αγοραστής οφείλει να επιστρέψει στον Προμηθευτή τα έξοδα αποστολής που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του Προϊόντος και, ανεξάρτητα από τον τρόπο αποστολής, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει στον Αγοραστή, ακόμα και μετά τη σύναψη της Σύμβασης, αυτόματα και αυτοδίκαια, οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση μεταφοράς αντιστοιχεί σε αυτή.

7.6. Ο Προμηθευτής δικαιούται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση προς τον Αγοραστή, να παραδώσει τα Προϊόντα τμηματικά ή με μερικές παραδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής οφείλει να παραλάβει τα Προϊόντα. Τα έξοδα μη παραλαβής των Προϊόντων από τον Αγοραστή λόγω υπαιτιότητάς του, βαραίνουν αυτόν. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Προμηθευτή, τα πιο πάνω επιπρόσθετα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο.

7.7. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται για την παράδοση και παραλαβή των Προϊόντων. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Αγοραστής δεν είναι σε θέση να παραλάβει τα Προϊόντα στο συμφωνημένο χρόνο ενώ αυτά είναι έτοιμα προς παράδοση, τότε ο Προμηθευτής, εφόσον διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο, θα φυλάξει και θα προστατεύσει τα Προϊόντα αυτά και παράλληλα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να αποτραπεί τυχόν χειροτέρευσή τους από άποψη ποιότητας. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει για την αποθήκευση, το αντίτιμο που συνήθως χρεώνει ο Προμηθευτής για αυτή ή αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, να καταβάλλει το αντίτιμο που συνηθίζεται στις συναλλαγές, το οποίο προσδιορίζεται τη χρονική στιγμή που τα Προϊόντα είναι έτοιμα να αποσταλούν ή, εφόσον ο χρόνος αποστολής είναι μεταγενέστερος, από το χρόνο αποστολής που έχει συμφωνηθεί στη Σύμβαση.

7.8. Η παράδοση των προϊόντων στον Αγοραστή κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τόπο λογίζεται ως εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης παράδοσης του Προμηθευτή ανεξάρτητα από το αν ο Αγοραστής αρνείται ή δεν αποδέχεται την συμφωνηθείσα παράδοση.

7.9. Οι παραδόσεις εκτελούνται με βάση τη διαθεσιμότητα του Προμηθευτή και τηρουμένων των κανόνων της λογικής και της καλής πίστης, ο Προμηθευτής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί με τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. Εάν τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες δεν παραδοθούν/παρασχεθούν έγκαιρα, ο Αγοραστής μπορεί να επιδώσει στον Προμηθευτή έγγραφη ειδοποίηση, παρέχοντάς του παράλληλα ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει στην παράδοση άλλως θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει νόμιμα και αζημίως από τη Σύμβαση.

7.10. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις ημερομηνίες παράδοσης ή με άλλους χρόνους εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

7.11. Εάν ο Αγοραστής ζητήσει εγγράφως να αναβληθεί η ημερομηνία παράδοσης, τότε το αίτημά του πρέπει να γίνει εκ των προτέρων δεκτό από τον Προμηθευτή εγγράφως. Σε περίπτωση που λόγω της αναβολής προκύψουν έξοδα ή/και ζημίες για τον Προμηθευτή, αυτά πρέπει να καταβληθούν από τον Αγοραστή, τον οποίο και βαρύνουν. Σε κάθε περίπτωση, η πιο πάνω αναβολή δεν δύναται να ξεπερνάει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που οι τριάντα (30) ημέρες παρέλθουν άπραγες, η προκαταβολή καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και λύεται αυτομάτως η σύμβαση.

7.12. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι τα Προϊόντα συμμορφώνονται απόλυτα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Παραγγελία.. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις των παραδοθέντων Προϊόντων σε σχέση με την απεικόνισή τους στον κατάλογο, τα φυλλάδια ή άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό.

8.Ανωτέρα Βία

8.1. Σε περίπτωση που η Παραγγελία του Αγοραστή δεν καταφέρει να ολοκληρωθεί/επιτευχθεί εξαιτίας γεγονότων που αφορούν σε λόγους ανωτέρας βίας, οι ημερομηνίες παράδοσης παρατείνονται αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό που διήρκεσε το γεγονός της ανωτέρας βίας.

8.2. Γεγονότα ανωτέρας βίας χωρίς δικαίωμα αναγωγής για τον Αγοραστή συνιστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: οποιασδήποτε μορφής φυσικές καταστροφές, απεργίες, εργασιακές συγκρούσεις, εργατικές διαφορές (συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών διαφορών του Προμηθευτή), ανταπεργίες, γεγονότα ή/και ατυχήματα τα οποία επηρεάζουν την παραγωγή ή την αποθήκευση των Προϊόντων, οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση των προμηθευτών του Προμηθευτή, ενέργειες πολέμου, έλλειψη πρώτων υλών ή μερική διακοπή παροχής τους, επιδημίες, προβλήματα μεταφορών, απαγόρευση εισαγωγών/εξαγωγών, κυβερνητικά μέτρα, πυρκαγιά, εκρήξεις, παγετός, υψηλές θερμοκρασίες, διακοπή στα μέσα επικοινωνίας και διακοπές ρεύματος, συνολική ή τμηματική διακοπή εργασιών στον Προμηθευτή ή στις αποθήκες ή στα εργαστήριά του, διοικητικές αποφάσεις, τροποποιήσεις κανονισμών, κρατικές ενέργειες, ενέργειες τρίτων μερών, καθώς και οποιοδήποτε γεγονός δύναται να καθυστερήσει, αναστείλει ή καταστεί οικονομικά επαχθές για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή και, εν γένει, κάθε κατάσταση υπό την οποία ο Προμηθευτής δεν δύναται σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής να εκπληρώσει ή να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Αγοραστή. Ανωτέρα βία στο πρόσωπο των προμηθευτών του Προμηθευτή λογίζεται ως ανωτέρα βία του Προμηθευτή.

8.3. Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία υποχρέωση εφοδιασμού Προϊόντων από άλλους προμηθευτές.

8.4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Προμηθευτής θα αναστέλλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας, χωρίς ο Αγοραστής να δικαιούται αποζημίωσης.

8.5. Αν η κατάσταση ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ της καταγγελίας, χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεπόμενη της καταγγελίας απώλεια ή βλάβη.

9.Εγγύηση και παράπονα – διαμαρτυρίες

9.1. Η παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή λογίζεται αυτομάτως ως αποδοχή και ολοκλήρωση της Παραγγελίας ή/και Σύμβασης, εφόσον αυτός δεν υποβάλλει γραπτώς με σαφή διατύπωση οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία στον Προμηθευτή εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων.

9.2. Τυχόν παράπονα ή διαμαρτυρίες που θα υποβληθούν στον Προμηθευτή μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας δεν παράγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα και θεωρείται ότι ο Αγοραστής έχει αποδεχθεί πλήρως τα παραδοθέντα Προϊόντα και ότι έχει παραιτηθεί από όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος ή/και η Σύμβαση και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

9.3. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι, κατά την ημερομηνία παράδοσής τους, τα Προϊόντα είναι απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα και πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στη Σύμβαση. Ο Αγοραστής, αμέσως μετά την παράδοση των Προϊόντων, είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει αν τα Προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση.

9.4. Εκτός διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα Προϊόντα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα, κατασκευάστηκαν δε από καινούρια και όχι μεταχειρισμένα υλικά.

9.5. Εκτός διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας, η εγγύηση για τα Προϊόντα έχει διάρκεια  ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσής τους στον Αγοραστή.

9.6. Η εγγύηση περιορίζεται στα Προϊόντα ή στα τμήματα αυτών όπου εντοπίζεται το οποιοδήποτε ελάττωμα λόγω χρήσης κακής ποιότητας πρώτης ύλης, ελαττωμάτων κατασκευής ή/και ατελούς συναρμολόγησης, αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα σε αντικαταστατά μέρη του Προϊόντος όπως π.χ. βαλβίδες, ιμάντες, αλυσίδες, μονωτικό υλικό, καλώδια κλπ.

9.7. Η εγγύηση δεν εκτείνεται επίσης στις εξής περιπτώσεις:

(α) Το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα, εν όλω ή εν μέρει, ασυνήθιστης, ακατάλληλης, αδέξιας ή αμελούς χρήσης των Προϊόντων, ατυχήματος, πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλης παρόμοιας εξωγενούς αιτίας.

(β) Το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για χρήσεις άλλες από αυτές για τις οποίες έχει κατασκευαστεί ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

(γ) Το Προϊόν έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους.

(δ) Το Προϊόν έχει τύχει επεξεργασίας, επισκευής, αναβάθμισης ή οποιασδήποτε παρεμφερούς εργασίας από τον Αγοραστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(ε) Ο Προμηθευτής έχει χρησιμοποιήσει για τα Προϊόντα, κατόπιν σχετικής εντολής του Αγοραστή, συγκεκριμένες πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κ.λ.π., από τα οποία προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, το ελάττωμα.

(στ) Η απόκλιση στην ποιότητα, την ποσότητα, το χρώμα, το φινίρισμα, τις διαστάσεις, τη σύνθεση κλπ λόγω του ελαττώματος είναι πολύ περιορισμένη και ως εκ τούτου αποδεκτή στον κλάδο ή αναπόφευκτη για τεχνικούς λόγους.

(ζ) Ο Αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης πληρωμής) απέναντι στον Προμηθευτή, εν μέρει ή συνολικά.

(η) Δεν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες και ενδεδειγμένες διαδικασίες περιοδικού ελέγχου και συντήρησης.

9.8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Αγοραστή η επί τόπου διόρθωση και αποκατάσταση του Προϊόντος, ακόμη και εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, ο Αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης, στέγασης και διατροφής του προσωπικού του Προμηθευτή.

9.9. O Αγοραστής θα διευκολύνει τον Προμηθευτή να διερευνήσει την διαμαρτυρία και θα συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο αυτό. Ο Προμηθευτής δύναται να αναθέσει σε πραγματογνώμονα να ελέγξει την διαμαρτυρία. Το κόστος της πραγματογνωμοσύνης δύναται να χρεωθεί στον Αγοραστή στην περίπτωση που η διαμαρτυρία ή η ένσταση αποδειχθεί ολικά ή μερικά αβάσιμη.

9.10. Τυχόν διαμαρτυρία σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. και 9.2. του παρόντος άρθρου δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του Αγοραστή.

9.11. Στην περίπτωση και στο βαθμό που ο Προμηθευτής αποδεχθεί διαμαρτυρία του Αγοραστή ως βάσιμη, τότε κατά την διακριτική του ευχέρεια δύναται:

(α) να διορθώσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν.

(β) να παρέχει εκπτώσεις σε μελλοντικές Παραγγελίες του Αγοραστή.

(γ) να επανακτήσει το ελαττωματικό προϊόν και να καταβάλει στον Αγοραστή το τίμημα αγοράς του Προϊόντος. Προϊόντα που αναγνωρίζονται ως ακατάλληλα και ελαττωματικά, καθώς και Προϊόντα που αντικαθίστανται ή για τα οποία επιστρέφεται το τίμημα της πώλησης θα πρέπει να επιστρέφονται στον Προμηθευτή. O Αγοραστής δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση αποζημίωση για την παράδοση του ελαττωματικού προϊόντος.

9.12. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 9.11. του παρόντος άρθρου, τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών Προϊόντων στον Προμηθευτή, βαρύνουν τον ίδιο.

9.13. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επιλέξει να διορθώσει τα ελαττωματικά Προϊόντα στην έδρα του Αγοραστή, ο τελευταίος πρέπει να του παρέχει οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών.

9.14. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα μη παροχής υπηρεσιών όπως αυτές πηγάζουν από την εγγύηση σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Αγοραστή.

9.15. Ο Προμηθευτής και ο Αγοραστής αναγνωρίζουν και αποδέχονται από κοινού ότι η ευθύνη του πρώτου δεν εκτείνεται πέρα από τη συνολική αξία του Προϊόντος.

10.Ευθύνη

10.1. Με την επιφύλαξη όσων συμφωνήθηκαν στο Άρθρο 9., ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια των Προϊόντων από τη στιγμή που τα Προϊόντα διατέθηκαν στον Αγοραστή.

10.2. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση απώλεια, ιδίως δε για τυχόν αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη, απώλεια συμβολαίων, απώλεια εσόδων ή λειτουργικές απώλειες, απώλεια που οφείλεται στη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μη οικονομική ζημία, άμεσα διαφυγόντα εμπορικά κέρδη και άλλα είδη οικονομικής ζημίας συμπεριλαμβανομένων, με την ευρύτερη έννοια του όρου, όλων των πιθανών απαιτήσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των αγοραστών και του προσωπικού του Αγοραστή.

10.3. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή/και το νόμο, ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε ζημία, η ευθύνη αυτή σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος (μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.).

10.4. Ο Προμηθευτής δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του Αγοραστή για οποιαδήποτε ζημία, εάν ο Αγοραστής, κατά τη χρονική στιγμή επέλευσης του προαναφερθέντος γεγονότος, βρισκόταν σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στον Προμηθευτή, αποκλειομένου του δόλου ή της βαριάς αμέλειας εκ μέρους του Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε καμία περίπτωση η απαίτηση του Αγοραστή δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη καταβολής του τιμήματος των παρεχόμενων Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

10.5. Εάν και στο βαθμό που ο Αγοραστής είναι διανομέας/έμπορος του Προμηθευτή, οφείλει να διαθέσει ο ίδιος ορισμένους κανονισμούς (ασφαλείας), εγχειρίδια και οδηγίες στους (τελικούς) αγοραστές και να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με αυτούς τους κανονισμούς (ασφαλείας), τα εγχειρίδια και τις οδηγίες. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε σχετική ευθύνη από τις τυχόν παραλείψεις του διανομέα/εμπόρου.

10.6. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση του Αγοραστή με τους εν λόγω κανονισμούς (ασφαλείας), τα εγχειρίδια και τις οδηγίες ή για τη χρήση βοηθητικών υλικών.

10.7. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σε σχέση με την εγκατάσταση ή την εφαρμογή των Προϊόντων του, για την οποία μόνο το μέρος που χρησιμοποίησε τα Προϊόντα θα θεωρείται υπεύθυνο.

10.8. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων, των εγγράφων ή των σχεδίων που παρέχονται από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

10.9. Ο Προμηθευτής αποποιείται οποιασδήποτε εγγύησης ή ευθύνης, ρητής ή σιωπηρής, ειδικά αλλά όχι περιοριστικά, της ευθύνης που σχετίζεται με την εμπορευματοποίηση του Προϊόντος, την καταλληλότητά του για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του. Ο Αγοραστής επωμίζεται αποκλειστικά τους κινδύνους από τη χρήση των Προϊόντων είτε χρησιμοποιούνται μόνα είτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα και θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία από τη χρήση τους.

11.Επιστροφές

11.1. Για όλα τα Προϊόντα που επιστρέφονται στον Προμηθευτή απαιτείται η έκδοση εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορευμάτων από αυτόν και ταξιδεύουν με κίνδυνο του Αγοραστή.

11.2. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί τον αριθμό αποστολής και παρακολούθησης αποστολής των Προϊόντων.

11.3. Για την ταχύτερη διευθέτηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής Προϊόντων, απαιτείται επίσης η έγγραφη και λεπτομερής αναφορά στους λόγους επιστροφής.

11.4. Τα μηχανολογικά Προϊόντα που επιστρέφονται, πρέπει να έχουν καθαριστεί και συσκευαστεί καταλλήλως από τον Αγοραστή πριν την αποστολή τους στον Προμηθευτή, αλλιώς είτε τα έξοδα καθαρισμού από τον Προμηθευτή θα βαρύνουν τον Αγοραστή είτε ο Προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή τους.

11.5. Ένα ή περισσότερα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας πρέπει να συνοδεύουν τα Προϊόντα κατά την αποστολή τους, εφόσον αυτά δεν έχουν καθαριστεί σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο.

11.6. Για τα Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει τα έξοδα εξέτασής τους ανεξαρτήτως αν αυτά αντικατασταθούν ή διορθωθούν.

11.7. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων ή τα Προϊόντα δεν συνοδεύονται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, τα Προϊόντα είτε επιστρέφονται στον Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν αυτόν είτε ο Προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή τους.

11.8. Σε περίπτωση επιστροφής μετά από εξουσιοδότηση επιστροφών, τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην πρωτότυπη συσκευασία τους, άθικτα και σφραγισμένα.

12.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

12.1. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει πως ο Προμηθευτής έχει την αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε αξιώσεων επί αυτών και επιπλέον οποιωνδήποτε μελλοντικών τέτοιων δικαιωμάτων) τα οποία θεμελιώνονται σε ή/και σχετίζονται με Προϊόντα, σχέδια (κατασκευασμένα με βάση τις οδηγίες του Αγοραστή), διεργασίες, παρουσιάσεις, γνώμες, σκίτσα, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, αρχεία, ιστοσελίδες, φυλλάδια, δείγματα και καταλόγους του Προμηθευτή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών που χρησιμοποιούνται ή/και προκύπτουν κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων).

12.2. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή από τρίτο μέρος, ο Αγοραστής θα ενημερώνει άμεσα αυτόν σχετικά με την παραβίαση εγγράφως. Σε πρώτη ζήτηση του Προμηθευτή, ο Αγοραστής οφείλει να τον προμηθεύσει με όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να παράσχει κάθε συνεργασία που θα ζητηθεί εκ μέρους του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Αγοραστή έναντι απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

12.3. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή αφαιρεί οποιαδήποτε αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή ή/και τυχόν τρίτου μέρους από τα Προϊόντα.

12.4. Αν τα Προϊόντα παραχθούν ή/και συσκευαστούν ή/και παρασχεθούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες του Αγοραστή, o Αγοραστής θα αποζημιώσει τον Προμηθευτή έναντι τυχόν απαιτήσεων τρίτων μερών σχετικών με τα αναφερόμενα Προϊόντα, οι οποίες αφορούν, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, απαιτήσεις λόγω παραβίασης κάποιου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

13.Δικαίωμα αναστολής

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Αγοραστή και μετά από έγγραφη όχληση του Προμηθευτή, η οποία γνωστοποιείται στον πρώτο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αναστείλει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την εκτέλεση της παραγγελίας μέχρι ο Αγοραστής να αποδείξει την φερεγγυότητά του.

14.Ακυρώσεις

14.1. Ο Αγοραστής ή/και ο Προμηθευτής διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την Παραγγελία αν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπληρώσει έναν ή/και περισσότερους όρους της Σύμβασης.

14.2. Η ακύρωση της Παραγγελίας θα έχει ισχύ μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί μη εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης από το άλλο μέρος.

14.3. Ο Αγοραστής ή/και ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία αν τρίτο μέρος αποκτήσει την πλειονότητα των εταιρικών μεριδίων ενός εκ των δύο.

15.Εμπιστευτικότητα

15.1. Όλες οι πληροφορίες, σημαντικές ή μη, που ο Προμηθευτής παρέχει στον Αγοραστή είναι αυστηρά προσωπικές και εμπιστευτικές. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα Προϊόντα, τους προμηθευτές, πελάτες, μεθόδους, τεχνικές πληροφορίες, εφευρέσεις, προϊόντα, εμπορικές πληροφορίες, εμπορικά και/ή βιομηχανικά απόρρητα και περιλαμβάνουν τύπους και τεχνικά σχέδια για τα Προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής, χαρακτηριστικά, διαδικασίες, εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, τεχνογνωσία και δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και πληροφορίες της εταιρείας και της επιχείρησης του Προμηθευτή (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως ανωτέρω περιλαμβάνουν επίσης τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά καθορίζονται από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων

15.2. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει δημόσια ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή με κάθε τρόπο χωρίς την συγκατάθεση αυτού ή/και των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και πρέπει να επιστρέψει όλες τις πληροφορίες και τα μέσα που περιέχουν τέτοια δεδομένα στον Προμηθευτή και να καταστρέψει αμέσως σε πρώτη ζήτηση του Προμηθευτή οποιαδήποτε αντίγραφα αυτών. Η διάρκεια της εν λόγω υποχρέωσης εμπιστευτικότητας είναι απεριόριστη.

15.3. Ο Αγοραστής πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε και όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις προς αποφυγήν αποκαλύψεως πληροφοριών που παρέχονται από τον Προμηθευτή σε τρίτο μέρος και ο Αγοραστής θα επιβάλλει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του και σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτού του άρθρου από κάποια συνδεδεμένη εταιρεία, την διοίκηση ή το προσωπικό του Αγοραστή θα θεωρηθεί σαν παράβαση όρου ή απαγόρευσης από τον Αγοραστή.

15.4. Οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών που παρέχονται από τον Προμηθευτή δεν έχουν εφαρμογή σε πληροφορίες σχετικά με τις οποίες ο Αγοραστής μπορεί να αποδείξει είτε ότι είναι δημοσίως γνωστές κατά το χρόνο της αποκάλυψής τους, είτε πρέπει να παρασχεθούν ως απόρροια νομικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης που έχει καταστεί τελεσίδικη.

16.Προστασία Δεδομένων

16.1. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να ενημερώνει τους υπαλλήλους, υπεύθυνους, εκπροσώπους, υπεύθυνους επικοινωνίας ή εντολοδόχους του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν και τύχουν επεξεργασίας από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο της Σύμβασης και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα αυτών των προσώπων θα χρησιμοποιηθούν από τον Προμηθευτή, και από τους παρόχους υπηρεσιών του Προμηθευτή με σκοπό την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, όπως επίσης και για σκοπούς παράδοσης των Προϊόντων, διαχείρισης παραγγελιών, παρακολούθησης των σχέσεων των πελατών/υποψηφίων πελατών και διαχείρισης των πωλήσεων και των προωθητικών ενεργειών. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επεξεργασία είναι κυρίως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των ατόμων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και θα αρχειοθετηθούν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

16.2. Μόνο οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Προμηθευτή θα έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό της παράδοσης των Προϊόντων (όπως στην περίπτωση μεταφορέων, ασφαλιστών μεταφοράς κ.λ.π.). Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, όλα τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτών για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική τους κατάσταση ή να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθύνοντας το αίτημά τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@kalymnos-fuel.com. Κατά περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν διαμαρτυρία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας με την αρμόδια τοπική ή επικεφαλή εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

17.Κώδικας Δεοντολογίας και Κανονιστική Συμμόρφωση

17.1. Ο Προμηθευτής ενθαρρύνει τον Αγοραστή να λειτουργεί την επιχείρησή του και να εκτελεί τη Σύμβαση με τρόπο όσο το δυνατόν πιο συμβατό με τις αρχές του Προμηθευτή και τα πρότυπα που καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού.

17.2. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να φροντίζει ώστε και οι υπάλληλοι, βοηθοί, συνεργάτες ή εντολοδόχοι του συμμορφώνονται με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο και κανονισμό σχετικά με (α) τη μάχη κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού, (β) τον έλεγχο των εξαγωγών: εν προκειμένω, ο Αγοραστής δηλώνει και εγγυάται ότι είναι πλήρως ενήμερος για τους εμπορικούς και οικονομικούς περιορισμούς επί των εξαγωγών που επιβάλλονται σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη, στοχεύοντας κυρίως σε μεμονωμένα άτομα, νομικές οντότητες ή προϊόντα («Περιορισμοί επί των Εξαγωγών»), (γ) τα ανθρώπινα δικαιώματα, (δ) την προστασία του περιβάλλοντος.

17.3. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να συμμορφώνεται κατά πάντα χρόνο με τους Περιορισμούς επί των Εξαγωγών και να μην επαναπωλεί τα Προϊόντα σε μεμονωμένα άτομα, νομικές οντότητες ή προϊόντα που βρίσκονται στους καταλόγους αποκλεισμένων προσώπων ή νομικών οντοτήτων που συντάσσονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη.

17.4. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Προμηθευτής, δύναται, με επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέτρου προστασίας δικαιούται βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή της Σύμβασης ή άλλως συμβατικά ή εκ του νόμου, να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ. Ο Αγοραστής οφείλει να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Προμηθευτή από κάθε ευθύνη από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, ποινικών ρητρών ή προστίμων, εξόδων και δαπανών οποιουδήποτε είδους προκύψουν εξαιτίας ή σε σχέση με παράβαση από τον Αγοραστή ή/και από τους υπαλλήλους, βοηθούς, συνεργάτες ή εντολοδόχους του των όρων του παρόντος άρθρου.

18.Διάφορα

18.1. Αν οποιοσδήποτε όρος στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στη Σύμβαση είναι άκυρος ή ακυρώσιμος, οι λοιποί όροι στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στη Σύμβαση θα παραμένουν σε ισχύ. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τον άκυρο ή/και μη εφαρμόσιμο όρο με έναν καινούργιο που θα προσεγγίζει, στο μέγιστο βαθμό, το περιεχόμενο και το πνεύμα του αρχικού όρου.

18.2. Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει τους Γενικούς όρους και Προϋποθέσεις και να τους αναρτά στην ιστοσελίδα που διατηρεί. Η πιο πάνω ανάρτηση λειτουργεί ως ενημέρωση των συναλλασσομένων μαζί του. Ο Αγοραστής θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί κάθε τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αν δεν καταθέσει έγγραφη ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πιο πάνω ανάρτηση των τροποποιήσεων από τον Προμηθευτή.

18.3. Ο Προμηθευτής δύναται να αναθέσει σε τρίτα μέρη την εκτέλεση της Σύμβασης. Μπορεί επίσης να μεταβιβάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύμβαση σε τρίτα μέρη.

19.Εφαρμοστέο δίκαιο και Αρμόδιο Δικαστήριο

19.1. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, όλες οι προτάσεις, οι Προσφορές και οι Συμβάσεις μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

19.2. Όλες οι διαφορές και αντιδικίες που πηγάζουν από ή σχετίζονται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οποιαδήποτε πρόταση, Προσφορές ή/και τη Σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή θα φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που μία αξίωση εναντίον του Αγοραστή υποβληθεί προς εκδίκαση από ένα τρίτο μέρος σε διαφορετικό δικαστήριο, ο Αγοραστής εν προκειμένω παραιτείται του δικαιώματός του να καλέσει τον Προμηθευτή ως εγγυητή ενώπιον του δικαστηρίου επομένως σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ρήτρα περί δωσιδικίας θα υπερισχύει.